м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

517

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЕДРПОУ 05423432),  місцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21, повідомляє  про проведення річних загальних зборів  акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 р. об  11:00  за адресою: 36007, м. Полтава,  вул. Ковпака, 21, у слюсарно-складальному цеху заводу.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 20 квітня 2017 року з 10:00 до 10:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 2017 року.                          

                    Проект  порядку  денного:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

5. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

 

               Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати головою загальних зборів Кислого П.Ф та секретарем загальних зборів Крат В.В.

2. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Тімченко М.В.; члени лічильної комісії –  Осіненко М.М. та Пилипенко В.А.

3.  Затвердити регламент загальних зборів.

4.  Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом голови лічильної комісії після підрахунку голосів.

5.  Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р.

6.  Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7.  Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

8.  Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

9. Чистий прибуток Товариства за 2016 рік в розмірі 32 тис.грн. направити на:

  -  формування резервного капіталу Товариства - 5 тис. грн.;

  -  покриття збитків минулих періодів – 27 тис. грн..

10. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна  у робочі дні  за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 21, у директора Товариства,  щоденно з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00.   

            Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: www.poltavaemz.com.ua

             Відповідальна особа – директор Дупак М.В.  Довідки за телефоном (0532) 669-917

Для участі у річних загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства.

                                                                                                                                                Наглядова  рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності , тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2016 р.

Попередній

2015 р.

Усього активів

22021

21 816

Основні засоби

17021

17 806

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2915

1 908

Сумарна дебіторська заборгованість

980

1 607

Грошові кошти та їх еквіваленти

1105

495

Нерозподілений прибуток

-286

-313

Власний капітал

19704

19 672

Статутний капітал

2700

2 700

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2317

2 144

Чистий прибуток (збиток)

32

(798)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 700 000

2 700 000

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

109

109

 

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 17 березня 2017 року № 52 в офіційному друкованому органі: Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".