м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

520

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Дупак Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

21.04.2017

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

05423432

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(0532) 67-75-34, 67-75-34

 

6. Електронна поштова адреса

 

рmz0@ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

21.04.2017

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

79, Відомості НКЦПФР

 

26.04.2017

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.poltavaemz.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

26.04.2017

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

20.04.2017

5000,00

22021,00

22,705600

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 20.04.2017р.) попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинів, а саме:
- сума граничної сукупності вартості правочинів складає не більше 5 000 000,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 22 021 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 22,7056 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 185 986 977 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 185 986 977 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 185 986 977 шт. (що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII