м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

521

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЕДРПОУ 05423432),  місцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2018 р. об 11:00 за адресою: 36007, м. Полтава,  вул. Ковпака, 21, у слюсарно-складальному цеху заводу.

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 10 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2018 року.                          

                    Проект  порядку  денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

5. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

 

               Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії – Тімченко М.В.; члени лічильної комісії –  Осіненко М.М. та Пилипенко В.А.

2. Обрати головою загальних зборів Кислого П.Ф та секретарем загальних зборів Крат В.В.

3. Затвердити регламент та порядок денний річних загальних зборів та встановити слідуючий регламент роботи зборів: доповідь – до 20 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступ по процедурі – до 1 хвилини. Питання ставити у письмовій формі.

4. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом директора та печаткою підприємства.

5.  Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, та основні напрями діяльності Товариства на 2018р.

6.  Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7.  Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

8.  Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Збитки 2017 року  віднести  на збитки майбутніх періодів 

10. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартостю не більше 10 000 000,00 грн., а саме: купiвля – продаж, поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.

 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна  у робочі дні  за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 21, у директора Товариства,  щоденно з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00.   

            Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: www.poltavaemz.com.ua

             Відповідальна особа – директор Дупак М.В.  Довідки за телефоном (0532) 669-917

Для участі у річних загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства.

                                                                                                                                                Наглядова  рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності , тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2017 р.

Попередній

2016 р.

Усього активів

23 162

22 021

Основні засоби

16 241

17 021

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3 963

2 915

Сумарна дебіторська заборгованість

2 047

980

Грошові кошти та їх еквіваленти

911

1 105

Нерозподілений прибуток

-309

-286

Власний капітал

19 687

19 704

Статутний капітал

2 700

2 700

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3 475

2 317

Чистий прибуток (збиток)

-17

32

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 700 000

2 700 000

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

97

109

 

Станом на 21.02.2018 р. - дату складання  переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих акцій складає: 270 000 000 (двісті сімдесят мільйона) штук, кількість голосуючих акцій складає: 212 986 977 (двісті дванадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч дев’ятсот сімдесят сім) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018) не передбачено.