м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

524

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Дупак Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

05.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

05423432

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(0532) 67-75-34, 67-75-34

 

6. Електронна поштова адреса

 

рmz0@ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

05.04.2018

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

67, Відомості НКЦПФР

 

06.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.poltavaemz.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

06.04.2018

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

 

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - нерезидента) (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

05.04.2018

"фізична особа"

д/н

68,884100

78,884100

Зміст інформації:

05 квітня 2018 року, згідно отриманого вiд ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ: 30370711) переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, сформованого станом на 03 квітня 2018 року (вих. № 156659зв вiд 04 квітня 2018 року) ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" стало відомо, що відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:
- розмір пакету акцій "фiзичної особи" становив 185 986 977 штук простих iменних акцiй (68,8841 % від загальної кількості акцій), що складало 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства, збiльшився до 212 986 977 штук простих iменних акцiй (78,8841 % від загальної кількості акцій ), що складає 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Дупак Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

05.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

05423432

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(0532) 67-75-34, 67-75-34

 

6. Електронна поштова адреса

 

рmz0@ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

05.04.2018

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

67, Відомості НКЦПФР

 

06.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.poltavaemz.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

06.04.2018

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.04.2018

Припинено повноваження

Директор

Дупак Микола Васильович

д/н, д/н, д/н

78,884100

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"" (протокол № 5 від 04.04.2018 р.) змінено склад посадових осіб товариства:
Припинено повноваження директора Товариства Дупака Микола Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володiє.часткою в СКi товариства 78,8841 %. Повноваження припинені у зв'язку з закінченням строку на який він обирався. На даній посадi перебував з 04.04.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

04.04.2018

Обрано

Директор

Дупак Микола Васильович

д/н, д/н, д/н

78,884100

Зміст інформації:

На підставі рішення Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"" (протокол № 5 від 04.04.2018 р.) змінено склад посадових осіб товариства:
Обрано (призначено) директором Товариства Дупака Миколу Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Володiє.часткою в СК товариства 78,8841 %. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - директор ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД". Призначено на посаду безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Дупак Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

11.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

05423432

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(0532) 67-75-34, 67-75-34

 

6. Електронна поштова адреса

 

рmz0@ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

11.04.2018

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

70, Відомості НКЦПФР

 

12.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.poltavaemz.com.uа

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

13.04.2018

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

10.04.2018

10000,00

23162,00

43,174200

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 10.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме:
- купiвля - продаж, поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг граничною сукупною вартістю не більше 10 000 000,00 грн..
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 23 162 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 43,1742 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 212 986 977 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 212 986 977 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 212 986 977 шт. (що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII