м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

536

ПРОТОКОЛ № 1

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

 

Дата проведення загальних зборів:

19 квітня 2016 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови комісії – Тімченко Марії Василівни, членів комісії: Осіненко Маргарити Миколаївни та Пилипенко Володимира Афанасійовича підвела підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулося 19 квітня 2016 року, та констатує наступне:

1. Загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті рішення з наступних питань:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

9. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов трудових договорів з членами Ревізійної комісії та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

2. По питанням порядку денного були прийняті наступні рішення та отримані наступні результати голосування:

 

Питан-ня поряд

ку ден ного

 

Порядок голосування

 

РІШЕННЯ

Результат  голосування

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

 

«УТРИМАВСЯ»

1

2

3

4

5

6

1

відкритим голосуванням

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кислого Петра Федоровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Крат Валерію Вікторівну

 

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

2

відкритим голосуванням

Для підрахунку голосів Акціонерів під час голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у складі: голова Лічильної комісії – Тімченко Марія Василівна, члени Лічильної комісії – Осіненко Маргариту Миколаївну, Пилипенко Володимир Афанасійович.

У відповідності до законодавства встановити наступний порядок голосування на Зборах: по усім питанням порядку денного голосувати відкритим голосуванням шляхом підняття Посвідчення учасника Загальних зборів акціонерів, яке Акціонер отримав при реєстрації на Збори.

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0%

 присутніх на зборах

3

відкритим голосуванням

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, роботу виконавчого органу Товариства у 2015 році визнати задовільною та визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік наступні:

1. Формування стабільної цінової політики

2. Підвищення якості виготовляємої продукції

3. Вдосконалення  менеджментової та маркетингової служби для розширення економічних зв’язків, збереження конкурентноспроможних позицій на ринку збуту.

4. Вдосконалення планування виготовляємої продукції

5.Збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, зменшення дебіторської заборгованості, збільшення прибутку.

6.Створення та збереження для працівників належних, безпечних умов праці, підвищення заробітної плати.

7.Своєчасна виплата заробітної плати, сплата податків, платежів у бюджет та позабюджетні фонди.

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

4

відкритим голосуванням

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

5

відкритим голосуванням

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році вважати задовільною

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

6

відкритим голосуванням

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

7

відкритим голосуванням

Збиток в розмірі 798 тис.грн. покрити за рахунок прибутку, формування резервного капіталу не проводити у зв`язку із отримання збитків.

 

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

8

відкритим голосуванням

Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у складі: Голови наглядової ради товариства Кислого Петра Федоровича та членів наглядової ради товариства Дупака Сергія Миколайовича та Рудя Дмитра Олексійовича

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

9

відкритим голосуванням

Обрати Наглядову раду товариства строком на три роки у наступному складі:

Голова Наглядової ради товариства – Кислий Петро Федорович

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

член Наглядової ради товариства Дупак Сергій Миколайович

 

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

член Наглядової ради товариства Рудь Дмитро Олексійович

 

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

10

відкритим голосуванням

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради товариства у запропонованій редакції.

Уповноваженою особою для підписання договорів з членами Наглядової ради товариства обрати Дупака Миколу Васильовича

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

11

відкритим голосуванням

У зв’язку із закінчення строку обрання припинити повноваження Ревізійної комісії товариства у складі: Голови Ревізійної комісії товариства Литвиненка Василя Івановича, членів Ревізійної комісії товариства Шапки Андрія Івановича та Шлапка Сергія Олеговича

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

12

Кумулятив-

ним голосу-ванням бюлетенями

Обрати Ревізійну комісію товариства строком на три роки у наступному складі:

 

Голова Ревізійної комісії товариства

Величко Андрій Олексійович

208320694

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

член Ревізійної комісії товариства

Шапка Андрій Іванович

208320694

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

член Ревізійної комісії товариства

Шлапко Сергій Олегович

208320694

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

13

відкритим голосуванням

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії товариства у запропонованій редакції.

Уповноваженою особою для підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії товариства обрати Дупака Миколу Васильовича

209415227

голосів, що скла дає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

14

відкритим голосуванням

Схвалити можливі значні договори (правочини) на придбання та продаж товарів, робіт, послуг чи отримання кредитів які будуть укладатись Товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі до наступних Загальних зборів акціонерів, які становитимуть більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності і гранична вартість яких дорівнюватиме вартості активів Товариства

209415227

голосів, що складає  77,6%

від загальної кількості голосів Акціонерів

0  голосів, що скла дає  0% від

загальної кількості голосів Акціонерів

0  голосів, що скла дає  0% від за-гальної кількості голосів Акціонерів

 

Голова Лічильної комісії 

М. В. Тімченко

 

Члени лічильної комісії

 

М.М.Осіненко

 

 

В. А. Пилипенко