м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

538

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Дупак М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

17.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Експериментально-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05423432

4. Місцезнаходження емітента

36007 Полтавська область  м. Полтава, вул. Ковпака, буд. 21

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0532661608 0532661608

6. Електронна поштова адреса емітента

pmz0@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

74 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв тi фондового ринку

 

18.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.poltavaemz.com.ua

в мережі Інтернет

20.04.2018 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 Серія А00 № 791775

3. Дата проведення державної реєстрації

 26.05.1993

4. Територія (область)

 Полтавська область

5. Статутний капітал (грн.)

 2700000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

97

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.22

 ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

 25.11

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ

 25.21

 ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління не надається оскільки емітент - акціонерне товариство

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

2) МФО банку

 351005

3) Поточний рахунок

 26007548814200

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

 331401

6) Поточний рахунок

 26003054624735

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виконання робіт підвищеної небезбеки                                                                                                                                                                                                                         

128.14.53          

19.03.2014

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛАДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ПОЛТАВС                                                                                                                                                          

19.03.2019                                                                                         

Опис

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, реконструкції машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; зварювальні, газополум'яні роботи

Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                                                

129.14.53          

19.03.2014

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ПОЛТАВС                                                                                                                                                         

19.03.2019                                                                                          

Опис

Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки: технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементів систем газопостачання природним газом, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В; парових і водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; вантажопідіймальних кранів; технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

 

 

15. Інформація про рейтингове агенство

 

 

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) 

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Директор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дупак Микола Васильович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1947

5. Освіта**

Вища, Запорізький машинобудівний завод

6. Стаж роботи (років)**

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПРАТ "Експериментально-механічний завод"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.04.2013 5 років

9. Опис    Посадова особа переобрана рішенням засідання Наглядової ради (протокол № 03) вiд 03.04.2013р. термiном на п'ять рокiв. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тімченко Марія Василівіна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1949

5. Освіта**

Середня, Полтавський торгово-економiчний технiкум

6. Стаж роботи (років)**

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заст. головного бухгалтера ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", головний бухгалтер ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД".

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.07.1995 безстроково

9. Опис    Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1. Посада

Голова наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кислий Петро Федорович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1941

5. Освіта**

Середня-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум

6. Стаж роботи (років)**

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник виробничого вiддiлу ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД". Головний радник

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9. Опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дупак Сергiй Миколайович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1973

5. Освіта**

Вища, Київський унiверситет туризму, економiки i права

6. Стаж роботи (років)**

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

вiйськова служба

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9. Опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

 

1. Посада

Член наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудь Дмитро Олексiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1986

5. Освіта**

Вища, Полтавський технiчний унiверситет iм.Кондратюка

6. Стаж роботи (років)**

7

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер з пiдготовки виробництва ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9. Опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Величко Андрій Олексійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1957

5. Освіта**

Вища технiчна, Полтавський інженерно-будівельний інститут

6. Стаж роботи (років)**

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник 2-го участку ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9. Опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шапка Андрiй Іванович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1961

5. Освіта**

Середня спецiальна, ГПТУ № 4 м.Полтава

6. Стаж роботи (років)**

7

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електрозварник ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9. Опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шлапко Сергiй Олегович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1976

5. Освіта**

Вища, Харкiвський державний полiтехнiчний унiверситет

6. Стаж роботи (років)**

12

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер-конструктор ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", на теперішній час - начальник КТВ ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9. Опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2016р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Дупак Микола Васильович

 

185986977

68.88406555556

185986977

0

0

0

Головний бухгалтер

Тiмченко Марiя Василiвна

 

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кислий Петро Федорович

 

1853800

0.68659259259

1853800

0

0

0

Член наглядової ради

Дупак Сергiй Миколайович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Рудь Дмитро Олексiйович

 

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Величко Андрiй Олексiйович

 

1052463

0.38980111111

1052463

0

0

0

Член ревiцзiйної комiсiї

Шапка Андрiй Iванович

 

1075684

0.39840148148

1075684

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Шлапко Сергiй Олегович

 

2191530

0.81167777778

2191530

0

0

0

Усього

192160454

71.17053851852

192160454

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

ПОМВОАБ "ПОЛТАВОБЛАГРОБУД"

03089348

УКРАЇНА" 36024 Полтавська область д/н Полтава Шевченка, буд. 52

27000000

10

27000000

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Дупак Микола Васильович

185986977

68.88406555556

185986977

0

Усього

212986977

78.884065555556

212986977

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

20.04.2017

Кворум зборів

100

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" скликанi за рiшенням наглядової ради (протокол № 1 вiд 10.03.2017 р.).

При здiйсненнi органiзацiйних заходiв з пiдготовки до проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наглядова рада Товариства керувалась вимогами Цивiльного кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iнших нормативно-правових актiв України.

Офiцiйне повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв було оприлюднено в офiцiйному друкованому виданнi НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 17.03.2017 р. № 52, в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв, а також на власному веб-сайтi.

Письмове повiдомлення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв та проект порядку денного з проектами рiшень з питань порядку денного було надiслано всiм акцiонерам персонально поштовим вiдправленням та особисто вручено.

Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв по 20 квiтня 2017 р. акцiонерам та їх представникам була надана можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного винесеними на голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.

У строки, встановленi ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" пропозицiй до порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло.

Загальна кiлькiсть осiб, якi зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв складає - 18 осiб, з них: - 1 особа - власники голосуючих акцiй, яким належать 185 986 977 голосiв в ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" та 17 осiб - власникiв 20 088 156 акцiй, якi вiдповiдно до п.10 прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" не уклали договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах i тому їх голоси не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв мають кворум 100 % та є правомочними для прийняття рiшень з питань порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.

2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.

3. Затвердження регламенту загальних зборiв.

4. Встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування з питань порядку денного.

5. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

7. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.

9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення.

 

З питання першого слухали директора Товариства Дупака М.В., який  запропонував обрати голову загальних зборiв та секретаря загальних зборiв та оголосив проект рiшення з цього питання: Обрати головою загальних зборiв Кислого П.Ф та секретарем загальних зборiв Крат В.В. та проголосувати бюлетенем № 1.Вирiшили обрати головою загальних зборiв Кислого П.Ф та секретарем загальних зборiв Крат В.В.Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв.

 

З питання другого доповiдав голова зборiв Кислий П.Ф. та запропонував для органiзацiї процедури голосування на зборах та пiдрахунку голосiв обрати лiчильну комiсiю. Акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у зборах та мають голосуючi акцiї, виданi бюлетенi для голосування iз зазначенням кiлькостi голосiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення акцiонером бюлетеня з зазначенням в ньому прийнятого рiшення.Голова зборiв оголосив, що у зв'язку з тим, що лiчильна комiсiя ще не обрана, пiдрахунок голосiв по цьому питанню порядку денного, згiдно рiшення наглядової ради (протокол № 3 вiд 17.03.2017) доручено тимчасовiй лiчильнiй комiсiї. До складу лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" запропоновано наступнi кандидатури: Тiмченко М.В. - голова лiчильної комiсiї, Осiненко М.М. та Пилипенко В.А.- члени лiчильної комiсiї.Iнших пропозицiй або заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.Голова зборiв запропонував проголосувати бюлетенем № 2.  

Вирiшили обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: голова лiчильної комiсiї - Тiмченко М.В., члени лiчильної комiсiї - Осiненко М.М., Пилипенко В.А. Голосували :  " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв.

                     

З третього питання слухали голова зборiв Кислого П.Ф. вiн запропонував до розгляду та затвердження наступний порядок проведення загальних зборiв:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповiдач;

- час для виступу пропонується встановити до 10 хвилин;

- час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;

- заяви, питання, з порядку денного - в письмовому виглядi в президiю зборiв.

Пiсля розгляду кожного питання порядку денного голова зборiв ставить на голосування проект рiшення.

Порядок голосування з кожного питання порядку денного роз'яснює голова лiчильної комiсiї. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi наглядовою радою протокол № 4 вiд 04.04. 2017 р.За результатами пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю складається протокол, який пiдписується головою та членами лiчильної комiсiї.Хiд зборiв та прийнятi на ньому рiшення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборiв.

З усiх процедур та питань, якi виникають пiд час проведення зборiв акцiонерiв Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрiшнiми положеннями та чинним законодавством України.

Вирiшили затвердити регламент рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв.

Регламент затверджено.

 

По четвертому питанню виступив Голова зборiв Кислий П.Ф. та запропонував затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування на рiчних загальних зборах є належно оформленими, у разi наявностi на останнiй сторiнцi бюлетеня пiдпису голови лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, якi засвiдчуються пiсля пiдрахунку голосiв.

ВИРIШИЛИ: Бюлетенi для голосування на рiчних загальних зборах засвiдчуються пiдписом голови лiчильної комiсiї пiсля пiдрахунку голосiв.

Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв;

Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування затверджено.

 

З п'ятого питання доповiдав директор ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" Дупак М.В..

  Основними завданнями Товариства у 2016 роцi були: отримання прибутку, пiдвищення ефективностi дiяльностi, забезпечення надiйної та стабiльної роботи Товариства.

Виконавчий орган та персонал Товариства досягли за минулий рiк значних якiсних змiн у своїй дiяльностi, що дасть можливiсть Товариству ефективно працювати в поточному роцi.

Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк:

- розвиток iснуючої iнфраструктури Товариства;

- оптимiзацiя витрат;

- створення оптимальних умов для працi;

- структурна органiзацiя;

- забезпечення прибуткової дiяльностi Товариства. 

В обговореннi питання взяли участь акцiонери:I.С.Годзь та В.А.Писаренко. В виступах була проаналiзована дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Було запропоновано звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити.Вирiшили затвердити звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк

Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв. Звiт виконавчого органу Товариства затверджено простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.

 

По шостому питанню виступив голова Ревiзiйної комiсiї А.О.Величко.Доповiдач ознайомив збори з рiчною фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2016 рiк: (звiт про фiнансовий стан (Баланс); звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний  дохiд (Звiт про фiнансовi результати); звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом; звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) та запропонувала загальним зборам акцiонерiв затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть.В обговореннi прийняли участь акцiонери В.А.Пилипенко., В.I.Литвиненко, якi запропонували загальним зборам акцiонерiв затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.Вирiшили затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв.

 

По сьомому питанню доповiдав голова наглядової ради Кислий П.Ф.  У своїй роботi в звiтному перiодi наглядова рада керувалась законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства.

  Засiдання наглядової ради проводились регулярно згiдно з регламентом її роботи. 

Головною функцiєю наглядової ради є контроль.

Постiйний аналiз дiяльностi виконавчого органу Товариства, його звiтiв дав можливiсть наглядовiй радi в складнiй економiчнiй ситуацiї, в умовах нестабiльностi, визначати прiоритети та коригувати стратегiю розвитку Товариства. Такий пiдхiд в значнiй мiрi забезпечив загальний позитивний результат за пiдсумками 2016 року.

  Наглядова рада вважає, що в звiтному перiодi фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства була задовiльною.

В обговореннi взяли участь акцiонери А.П.Лiзунов та М.М.Довгаль.В виступах була проаналiзована дiяльнiсть наглядової ради за 2016 рiк. Було запропоновано затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 

Вирiшили, заслухавши та обговоривши доповiдь голови наглядової ради Кислого П.Ф.,  затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк.

Голосували : " за " - 185 986 977  голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв.Звiт наглядової ради затверджено простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.

  

З восьмого питання доповiдала  Головний бухгалтер Тiмченко М.В. Доповiдач ознайомила збори з рiчною фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2016 рiк та запропонувала загальним зборам акцiонерiв затвердити рiчний звiт Товариства.В обговореннi прийняли участь акцiонери I.С.Годзь, I.Є.Тарасовська,  якi запропонували загальним зборам акцiонерiв затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.Вирiшили затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.

Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв

 

З дев'ятого питання виступив акцiонер Дупак М.В. запропонував чистий прибуток Товариства за 2016 рiк у розмiрi - 32 000 грн. направити на: формування резервного капiталу Товариства - 5 000 грн., покриття збиткiв минулих перiодiв - 27 000 грн. Вирiшили Чистий прибуток Товариства за 2016 рiк в розмiрi 32 000 грн. направити на: 

  - формування резервного капiталу Товариства - 5 000 грн.;

  - покриття збиткiв минулих перiодiв - 27 000 грн.

   Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв.

 

По десятому питанню доповiдав директор Товариства Дупак М.В. Вiн запропонував попереднє схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення.

ВИРIШИЛИ: попереднє схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення.

Голосували : " за " - 185 986 977 голосiв, або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй присутнiх  акцiонерiв.

 

Всi питання порядку денного рiчних загальних зборiв розглянутi, по всiх питаннях вiдбулися голосування та були прийнятi рiшення. Нiяких зауважень або заперечень щодо органiзацiї та проведення зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло.

  

 

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.06.2010

326/1/10

ДКЦПФР

UA4000069587

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

270000000

2700000.00

100.000000000000

Опис

Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. В звiтному перiодi додаткових емiсiй товариство не здiйснювало.

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

17005.000

16218.000

0.000

0.000

17005.000

16218.000

- будівлі та споруди

10315.000

9917.000

0.000

0.000

10315.000

9917.000

- машини та обладнання

6465.000

6116.000

0.000

0.000

6465.000

6116.000

- транспортні засоби

104.000

69.000

0.000

0.000

104.000

69.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

121.000

116.000

0.000

0.000

121.000

116.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

17005.000

16218.000

0.000

0.000

17005.000

16218.000

 

Пояснення :  Об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв емiтента щодо них не iснує. Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання характеризуються наступними даними. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 25263 тис. грн., залишкова - 16218 тис.грн.За рiк надiйшло основних засобiв на суму 305 тис.грн., вибуло - на 292 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

19687

19704

Статутний капітал (тис.грн.)

2700

2700

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

2700

2700

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(19687.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2700.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

227.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

3248.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

3475.00

Х

Х

Опис

На кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. Поточнi зобов'язання становлять 3475 тис. грн.

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ОПП-2

42 шт.

         1511.50

7.1

42 шт.

         1511.50

7.1

2

ОПП-3

116 шт

         5214.00

24.4

116 шт.

         5214.00

24.4

3

Металоформи

98 шт.

         3884.80

18.1

98 шт.

         3884.80

18.1

4

Запаснi частини до автотехнiки

1009 шт.

         4258.90

20

1009 шт.

         4258.90

20

5

Вузли та деталi до обладнання кондфабрик

239 шт.

         1390.30

6.5

239 шт.

          139.30

6.5

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

 48.00

2

Амортизацiя

  4.00

3

Витрати на оплату працi

 18.00

4

Витрати на соцiальнi вiдрахування вiд заробiтної плати

  7.00

5

Загально-виробничi нерозподiленi витрати

 23.00

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20.04.2017

Загальні збори акціонерів

5000.000

22021.000

22.70560000000

1) Залучення кредитних коштів; 2) Інші правочини (купівля-продаж, застава, оренда тощо)

21.04.2017

www.poltavaemz.com.ua

Опис

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято Загальними зборами акціонерів, що відбулись 20.04.2017р. На дату прийняття рішення вартість активів, від якої розраховувалась гранична сукупність вартості значних правочинів, склала 22021 тис. грн. Гранична сукупність вартості правочинів 5000 тис. грн., що складає 22,7056% до вартості активів Товариства на дату останньої річної фінансової звітності. При кворумі Загальних зборів 100 % рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 185 986 977 голосів, що складає 100% голосуючих на Загальних зборах.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                   

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)                       

 

X

Підняттям рук                                         

X

 

Інше

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

 

Додатковий випуск акцій  

 

 

Унесення змін до статуту

 

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

 

Виконавчий орган

 

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

кількість членів наглядової ради - акціонерів

1

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  1

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Ні

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

X

 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Виконавчий орган                      

X

 

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                      

 

X

Кредити банків                                        

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий:  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено:  

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

  

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

Територія  ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5310136400

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників  97

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 36007 Полтавська область  м. Полтава, вул. Ковпака, буд. 21, т.0532661608

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

4

3

первісна вартість

1001

32

32

накопичена амортизація

1002

28

29

Незавершені капітальні інвестиції

1005

12

20

Основні засоби

1010

17005

16218

первісна вартість

1011

25250

25263

знос

1012

8245

9045

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

17021

16241

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2915

3963

Виробничі запаси

1101

1487

1639

Незавершене виробництво

1102

1384

2298

Готова продукція

1103

44

26

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

278

1240

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

439

583

з бюджетом

1135

32

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

32

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

21

33

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1105

911

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

210

191

Усього за розділом II

1195

5000

6921

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

22021

23162


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

2700

2700

Капітал у дооцінках

1405

16880

16880

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

410

416

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-286

-309

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

19704

19687

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

10

1518

розрахунками з бюджетом

1620

169

227

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

108

розрахунками зі страхування

1625

67

77

розрахунками з оплати праці

1630

229

240

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

1141

1094

Поточні забезпечення

1660

698

315

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

3

4

Усього за розділом IІІ

1695

2317

3475

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

22021

23162

 

 

Примiтки: Примiтка 1. Фiнансова звiтнiсть. Фiнансова звiтнiсть складається з наступних форм: - Баланс; - Звiт про фiнансовi результати; - Звiт про рух грошових коштiв; - Звiт про власний капiтал. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2017р. до 31.12.2017р. Звiтнiсть складається у нацiональний валютi України - тис. грн.

 Примiтка 2. Показники фiнансової звiтностi за попереднiй перiод не коригувалися

 Примiтка 3.

У складi нематерiальних активiв облiковується програмне забезпечення. Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалось протягом термiну корисного використання. Нарахована амортизацiя за рiк 1 тис.грн. Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2017 р. складає 29 тис. грн. Обмеження права власностi не вiдбувалось. У заставу нематерiальнi активи не оформлювались. Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась. Iншi змiни первiсної вартостi та зносу нематерiальних активiв вiдсутнi.

 

Примiтка 4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 31.12.2017 р. складають 20 тис.грн., у тому числі на придбання iнших необоротних матерiальних активiв - 20 тис.грн.

 

Примiтка 5. Основнi засоби вiдображенi в балансi на 01.01.2017 за первiсною вартiстю, їх класифiкацiя проведена згiдно П(С)БО 7 "Основнi засоби". Протягом звiтного перiоду дооцiнка вартостi основних засобiв не проводилась. Основнi засоби за залишковою вартiстю (тис.грн.):

                                         На початок року      На кiнець року

Будинки, споруди та передавальнi пристрої   10315                   9917

машини та обладнання                        6465                     6116

транспортнi засоби                            104                    69

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)              121                      116

Разом                                       17005                   16218

 

Витрати на ремонт основних засобiв, якi здiйснювались для пiдтримки об'єкту в робочому станi та отримання первiсно визначеної суми майбутньої економiчної вигоди, пiдприємство згiдно до п.15.4 П(С)БО 16 "Витрати" включало до складу витрат. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. По малоцiнним необоротним матерiальним активам на пiдприємствi на протязi року нараховувався знос: у розмiрi 100% (їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єкту).

Сума нарахованої амортизацiї за 2017р. склала 893 тис. грн. Введено в експлуатацiю основних засобiв у 2017 роцi 305 тис. грн., у тому числi: - машини та обладнання - 152 тис.грн.; iнструменти, прилади та iнвентар 28 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 125 тис.грн.

 

Первiсна вартiсть основних фондiв, якi вибули у 2017роцi, склала 292 тис.грн., а сума зносу 93 тис. грн., у тому числi:

                                                Первiсна вартiсть   Знос

Будинки, споруди та передавальнi пристрої            161           18

Машини та обладнання                                  84          28

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи               47           47

Разом                                                292            93

 

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року склав 36%. Повнiстю амортизованих основних засобiв на кiнець року не має. Орендованих основних засобiв не має. Оформлених у заставу основних засобiв не має. Вiдображення у бухгалтерському облiку придбання основних засобiв виконувалось згiдно наказу про облiкову полiтику та п. 5-13 П(С)БО №7 "Основнi засоби".

 

Примiтка 6. Запаси. Запаси у бухгалтерському облiку пiдприємства обчислюються згiдно прийнятої облiкової полiтики та положень П(С)БО №9 "Запаси": - запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi по первiснiй вартостi; - оцiнка вибуття сировини, матерiалiв, полуфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв та готової продукцiї здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства за методом ФIФО. Класифiкацiя запасiв станом на 31.12.2017р.: - сировина та матерiали - 1508 тис.грн.; - паливо - 8 тис.грн.; - запаснi частини 1 тис.грн.; - МШП - 122 тис.грн.; - незавершене виробництво - 2298 тис.грн.; - готова продукцiя - 26 тис.грн. На комiсiю запаси не передавались. Обмеження прав власностi не вiдбувалось. Оформленi у заставу запаси вiдсутнi. Активи на вiдповiдальному зберiганнi станом на 31.12.2017р. вiдсутнi. Протягом 2017 р. уцiнка запасiв не проводилась. Нестачi та втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi.

 

Примiтка 7. Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визначена активом одночасно з признанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг, оцiнена по первiснiй вартостi (п.6 П(С)БО №10), включена в пiдсумок балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю та склала 1240 тис.грн. При цьому нараховано резерву сумнiнвних боргiв на 31.12.2017 року - 1 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, у тому числi за строками непогашення: - до 12 мiсяцiв - 1237 тис.грн.; - вiд 12 до 18 мiсяцiв - 3 тис.грн.

У звiтному роцi за рахунок резерву списано безнадiйної дебiторської заборгованостi  в сумі 78 тис.грн.  Заборгованiсть з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2017 р. вiдсутня.

Стаття "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами" (рядок 1130) складає 583 тис.грн.

 

 

Примiтка 8. Грошовi кошти. Залишок грошових коштiв пiдприємства на кiнець звiтного року склав 911 тис.грн., у тому числi на рахунках в банку - 911 тис.грн., Залишки коштiв на рахунках пiдтвердженi виписками банкiв.

Примiтка 9. Iншi оборотнi активи. У складi статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображенi розрахунки з податкових зобов'язань в сумi 182 тис.грн., та податкового кредиту в сумi 9 тис.грн.

 

Примiтка 10. Зареєстрований (пайовий) капiтал. Розмiр статутного капiталу товариства зареєстровано у засновницьких документах i складає 2700000 грн. та розподiлено на 270 000 000  простих iменних акцiй вартiстю 0,01 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 326/1/10 (дата реєстрацiї випуску 03.06.2010 р.)

 

Примiтка 11. Капiтал у дооцiнках В складi статтi "Капiтал у дооцiнках" вiдображена сума дооцiнки основних засобiв, проведена у 2015 роцi, та станом на 31.12.2017р. складає 16 880 тис.грн.

 

Примiтка 12. Резервний капiтал. У складi статтi вiдображено резервний капiтал, сформований у вiдповiдностi до статутних документiв. Протягом звiтного року додано до резеврного капiталу суму 6 тис. грн., станом на 31.12.2017р. його сума складає 416 тис. грн.

 

Примiтка 13. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Чистий збиток пiдприємства за 2017 рiк склав 17 тис.грн. Протягом 2017 р. сальдо непокритих збиткiв 286 тис.грн було збільшено на суму отриманих збитків  (17 тис.грн.) та збiльшено на суму вiдрахувань до резервного капiталу (6 тис.грн.). Станом на 31.12.2017 р. непокритий збиток пiдприємства складає 309 тис.грн.

 

Примiтка 14. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Згiдно до п.5 П(С)БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 пiдприємством визначенi зобов'язання, якщо: - iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення; - їх оцiнка має бути достовiрно визначена. Поточнi зобов'язання вiдображенi у балансi за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає на кiнець року 1518 тис. грн.

 

Примiтка 15. Поточнi зобов'язання за розрахунками. До складу поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом входять:

- податок на прибуток - 108 тис. грн.

- земельний податок - 23 тис.грн.;

- податок з доходiв фiзичних осiб - 46 тис.грн.;

- екологiчний податок - 3 тис.грн.;

- податок на додану вартiсть - 42 тис. грн.;

- вiйськовий збiр - 5 тис. грн.

 До складу поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування входить заборгованiсть за єдиним соцiальним внеском у сумi 77 тис.грн.

Заборгованiсть з оплати працi на кiнець звiтного перiоду склала 240 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на кiнець звiтного року склали 1094 тис.грн.

Результати аналiзу визнання, облiку та оцiнки зобов'язань у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi свiдчать про те, що пiдприємством виконуються вимоги по цим питанням, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання".

 

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тiмченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

21490

18988

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(17377)

(15351)

Валовий:  

     прибуток 

2090

4113

3637

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

322

405

Адміністративні витрати 

2130

(3826)

(3514)

Витрати на збут

2150

(157)

(144)

Інші операційні витрати 

2180

(319)

(287)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

133

97

     збиток  

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(10)

(10)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

123

87

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-140

-55

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

32

     збиток 

2355

(17)

(--)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-17

32

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

11600

8418

Витрати на оплату праці

2505

7103

5618

Відрахування на соціальні заходи

2510

1545

1253

Амортизація

2515

894

906

Інші операційні витрати

2520

517

833

Разом

2550

21659

17028

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

270000000

270000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

270000000

270000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( -0.00011850)

0.00295560

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( -0.00011850)

0.00295560

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Примiтка 1. Реалiзацiя Пiдприємство визначає доходи як збiльшення економiчних вигод у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi приводять до росту власного капiталу. Доходи пiдприємства вiдображаються в облiку у вiдповiдностi до П(С)БО №15 "Дохiд". Для визначення обсягу реалiзацiї пiдприємством використовується метод нарахування. Основним джерелом одержання прибуткiв пiдприємства є доход з реалiзацiї металовиробiв. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 21490 тис. грн.

 

Примiтка 2. Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 ф.2) У складi доходiв вiд iншої операцiйної дiяльностi вiдображено:

- доход вiд реалiзацiї запасiв, товарiв та iнших оборотних активiв - 75 тис.грн.,

- доход вiд операцiйної оренди активiв - 15 тис. грн.,

- дохiд вiд курсової рiзницi - 79 тис.грн.,

- дохід від продажу валюти - 2 тис. грн.,

- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 1 тис.грн.,

- вiд продажу основних засобiв - 14 тис.грн.,

- iншi операцiйнi доходи - 136 тис.грн.

Усього 322 тис.грн.

 

Примiтка 3. Витрати пiдприємства. Витратами звiтного перiоду товариства визначаються зменшення активiв чи збiльшення зобов'язань, що тягне за собою зменшення власного капiталу пiдприємства за умовою, що цi витрати мають бути достовiрно оцiненi. Також витрати визначаються витратами звiтного перiоду одночасно з признанням доходу для отримання якого вони здiйсненi. Вартiсть готової продукцiї на пiдприємствi у бухгалтерському облiку визначалась по фактичнiй виробничiй собiвартостi згiдно з П(С)БУ №16 "Витрати".

 

Примiтка 4. Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180) Стаття "Iншi операцiйнi витрати" складається з:

- собiвартiсть реалiзованих активiв - 75 тис.грн., - штрафи, пенi, неустойки - 7 тис.грн., - збитки вiд продажу iноземної валюти - 10 тис.грн.; від'ємні курсові різниці - 3 тис.грн., - iншi витрати операцiйної дiяльностi невиробничого характеру - 224 тис.грн. Усього: 319 тис. грн.

 

Примiтка 5. Фiнансовий результат Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за 2017 р. це прибуток в  сумi 123 тис.грн., за 2016 рiк прибуток в сумi 87 тис.грн.

 

 

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тiмченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

21812

18836

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

81

5

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

912

951

Надходження від повернення авансів

3020

2

55

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

6

6

Інші надходження

3095

--

78

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(11833)

(10623)

Праці

3105

(5705)

(4401)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1603)

(1213)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(2897)

(2215)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(1263)

(888)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(1634)

(1327)

Витрачання на оплату авансів

3135

(583)

(439)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(16)

(54)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(--)

(99)

Інші витрачання

3190

(--)

(42)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

176

845

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(216)

(58)

необоротних активів

3260

(150)

(182)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-366

-240

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

38

37

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

42

32

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-4

5

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-194

610

Залишок коштів на початок року

3405

1105

495

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

911

1105

 

 

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тiмченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2018

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

 

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2700

16880

--

410

-286

--

--

19704

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

2700

16880

--

410

-286

--

--

19704

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-17

--

--

-17

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

6

-6

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

6

-23

--

--

-17

Залишок на кінець року

4300

2700

16880

--

416

-309

--

--

19687

 

 

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тiмченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

 

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32996030

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3422

24.06.2004

5

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

214

П

000214

12.03.2013

27.03.2019

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

 

д/н

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась Приватним акціонерним товариством "Експериментально-механічний завод"  перед складанням фінансової звітності за 2017 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Але, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За допомогою здійснення інших аудиторських процедур ми отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2017 року, в межах рівня суттєвості.

Підприємством не застосовано деякі положення П(С)БО 17 "Податок на прибуток" про визначення зобов'язань із податку на прибуток. Так підприємство не обчислювало суму відстрочених податкових зобов'язань з податку на прибуток, яка виникає внаслідок тимчасових податкових різниць між вартістю основних засобів та їх податковою базою. Однак враховуючи, що така різниця виникла внаслідок застосування дооцінки, це не суттєво впливає на показники фінансової звітності підприємства.

За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансовий звіт (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

9

01.02.2018

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.03.2018 - 10.04.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

06.04.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

13500.00