м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

551

 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента- Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента- 36007, Україна, Полтавська обл.,м.Полтава, вул.Ковпака, 21

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента- 05423432

1.5. Міжміський код та телефон емітента - (0532)677477

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента- А00 № 791775

1.7. Дата державної реєстрації- 26.05.1993

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - http://poltavaemz.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6180

6268

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1783

1660

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

880

878

Сумарна дебіторська заборгованість

848

1313

Грошові кошти та їх еквіваленти

795

416

Власний капітал

5107

5371

Статутний капітал

2700

2700

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1262

1226

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

1073

897

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,00013333

-0,0013815

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,00013333

-0,0013815

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

270000000

270000000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

5107

5371

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента: загальні збори, наглядова рада, директор та ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента: Директор- Дупак М.В., Голова НР- Кислий П.Ф., Члени НР- Дупак С. М., Рудь Д.О., Голова РК - Литвиненко В.І., Члени РК- Шапка А.І. , ШлапкоС.О., Головний бухгалтер - Тімченко М. В.

Інформація про засновників емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "Експериментально-механічний завод", ЄДРПОУ 05423432 .

4. Інформація про цінні папери емітента

Вид, форма випуску та тип цінних паперів – Акції - Іменні прості; Кількість акцій (штук)- 270000000шт. Акції розміщені в повному обсязі. Акції не включені до котирувального списку, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на ЦП емітента у депозитарній системі України

У зв'язку з прийнятим загальними зборами  акціонерів 26.04.2010р. рішенням про дематеріалізацію було розірвано договір 140 від 25.04.2005р .з реєстратором ТОВ "Полтава-Реєстр", ЄДРПОУ 24560459,  та укладено договори  зі зберігачем АТ "Ерсте БАНК", ЄДРПОУ 34001693, договір № 2/10 від 30.07.2010р., та депозитарієм ПрАТ «ВДЦП», ЄДРПОУ 35917889, договір № Е1245/10  від 25.06.2010р. Акт прийому-передачі б/н від 26.04.2010р.

6. Інформація про загальні збори:Чергові загальні збори акціонерів відбулись 20.04.2011р., кворум – 81,68%.

7. Інформація про дивіденди: Дивіденди за попередній та звітний період не нараховувались і не сплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудитор: ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту", ЄДРПОУ: 23561178.

ВИСНОВОК:В період з 14 березня по 21 березня 2012 р. незалежним аудитором, здійснена аудиторська перевірка ПРАТ «Експериментально - механічний завод» по питаннях підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності за 2011 р.Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є Національні положення (Стандарти) бухгалтерського обліку України, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення підприємства. Аудитор вважає за можливе надати умовно - позитивний аудиторський висновок про діяльність ПРАТ «Експериментально - механічний завод».
На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан П
РАТ «Експериментально - механічний завод» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» № 996-XІV від 16.07.1999 р.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

9.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

9.2. Річна інформація розміщена на сторінці

http://poltavaemz.com.ua

в мережі Інтернет

 
       

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2.  Директор  

  

Дупак Микола Васильович