м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

66

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 05423432

Повідомляє про скликання 16 квітня 2013 року річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться об 11 годині за адресою: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21 у актовому залі заводу.

Дата формування реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (дата обліку): 10 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов трудових договорів з членами Ревізійної комісії та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності , тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2012 р.

Попередній

2011 р.

Усього активів

6 462

6 180

Основні засоби

1 900

1 787

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2 603

2 505

Сумарна дебіторська заборгованість

1 387

1 093

Грошові кошти та їх еквіваленти

572

795

Нерозподілений прибуток

1 550

1 262

Власний капітал

5 395

5 107

Статутний капітал

2 700

2 700

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1 067

1 073

Чистий прибуток (збиток)

288

36

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 700 000

2 700 000

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

139

135

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись, починаючи з 15.03.2013 р. до 16.04.2013 р. в робочі дні з 9-00 до 16-00 год, а в день проведення Загальних зборів акціонерів з 9-00 до 10-00 у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника.

Телефон для довідок  (0532) 669-917, Директор ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».