м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

99

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 05423432

Повідомляє про скликання 03 квітня 2014 року річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться об 11 годині за адресою: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21 у слюсарно-механічному цеху заводу.

Дата формування реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (дата обліку): 28 березня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9. Про затвердження та внесення змін до Положень Товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності , тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2013 р.

Попередній

2012 р.

Усього активів

6438

6 462

Основні засоби

1863

1 900

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2808

2 603

Сумарна дебіторська заборгованість

1604

1 387

Грошові кошти та їх еквіваленти

163

572

Нерозподілений прибуток

1273

1 550

Власний капітал

5118

5 395

Статутний капітал

2 700

2 700

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1320

1 067

Чистий прибуток (збиток)

(277)

288

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 700 000

2 700 000

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

135

139

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись, починаючи з 03.03.2014 р. до 02.04.2014 р. в робочі дні з 9-00 до 16-00 год, а в день проведення Загальних зборів акціонерів з 9-00 до 10-00 у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника.

Телефон для довідок  (0532) 669-917, Директор ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних

Паперів та фондового ринку № 39 від 27.02.2014р.

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор

ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

М. В. Дупак