м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

991

Шановний Акціонер!

 

03 квітня 2014 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

Загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті рішення з наступних питань:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9. Про затвердження та внесення змін до Положень Товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

По питанням порядку денного були прийняті наступні рішення та отримані наступні результати голосування:

Питання поряд

ку ден ного

Порядок голосування

РІШЕННЯ

Результат  голосування

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

 

«УТРИМАВ-СЯ»

1

2

3

4

5

6

1

відкритим голосуванням

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кислого Петра Федоровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Крат Валерію Вікторівну

 

211763916 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

2

відкритим голосуванням

Для підрахунку голосів Акціонерів під час голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у складі: голова Лічильної комісії – Тімченко Марія Василівна, члени Лічильної комісії – Осіненко Маргарита Миколаївна, Пилипенко Володимир Афанасійович.

У відповідності до законодавства встановити наступний порядок голосування на Зборах: по усім питанням порядку денного - відкритим голосуванням шляхом підняття Посвідчення учасника Загальних зборів акціонерів, яке Акціонер отримав при реєстрації на Збори

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

3

відкритим голосуванням

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, роботу виконавчого органу Товариства у 2013 році визнати задовільною та визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік наступні:

1.Вдосконалення менеджментової та маркетингової служби для розширення економічних зв’язків, збереження конкурентноспроможних позицій на ринку збуту та беззбитковість виробництва.

2.Збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, зменшення дебіторської заборгованості, одержання прибутку.

3.Підвищення якості готової продукції.

4.Створення та збереження для працівників належних, безпечних умов праці, підвищення заробітної плати.

5.Формування стабільної цінової політики.

6.Своєчасна виплата заробітної плати, сплата податків, платежів у бюджет та позабюджетні фонди.

7.Вдосконалення планування випуску продукції.

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

4

відкритим голосуванням

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною.

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

5

відкритим голосуванням

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році вважати задовільною.

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

 

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

6

відкритим голосуванням

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

7

відкритим голосуванням

Збиток в розмірі 277,0 тис.грн. покрити за рахунок прибутку у минулих роках та формування резервного капіталу не проводити у зв`язку із отриманням збитків.

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що скла дає  0% присутніх на зборах

8

відкритим голосуванням

Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Доручити голові загальних зборів акціонерів Кислому П.Ф. підписати Статут Товариства у новій редакції від імені акціонерів.

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

9

відкритим голосуванням

Затвердити та внести зміни до наступних Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод»

- Положення про посадових осіб органів управління Приватного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод»,

- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод»

- Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод»,

- Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод»

211763916

голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

10

відкритим голосуванням

Схвалити можливі значні договори (правочини) на придбання та продаж товарів, робіт, послуг чи отримання кредитів які будуть укладатись Товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі до наступних Загальних зборів акціонерів, які становитимуть більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності і гранична вартість яких дорівнюватиме вартості активів Товариства

211763916

голосів, що скла дає  78,4% від загальної кількості голосів Акціонерів

0  голосів, що складає  0% від

загальної кількості голосів Акціонерів

0  голосів, що скла дає  0% від загальної кількості голосів Акціонерів

 

Голова Лічильної комісії 

 

М. В. Тімченко

 

Члени лічильної комісії

 

М.М.Осіненко

 

 

В. А. Пилипенко