м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

992

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Дупак Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

04.04.2014

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

05423432

 

4. Місцезнаходження

 

36007, Полтавська, ., м.Полтава, вул.Ковпака, 21

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(0532)677477, (0532)661608

 

6. Електронна поштова адреса

 

sl-pemz@e-mail.pl.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

 

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  власній сторінці в мережі Інтернет

 

http://poltavaemz.com.ua/21.html

 

 

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       


Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформацію щодо посади корпоративного секретаря; про рейтингове агентство; про засновників емітента; про дивіденди; про осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається оскільки емітент -приватне акціонерне товариство.
Цiннi папери емiтента не перебувають в лiстингу на фондових бiржах.
Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.
Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося.
Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2013р.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових олiгацiй.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 791775

3. Дата проведення державної реєстрації

26.05.1993

4. Територія (область)*

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

2700000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

135

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання 28.22, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.11, виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 25.21

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння не надається оскiльки емiтент - акцiонерне товариство.

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя ПРУ ПАТ Банк "Фiнанси та Кредит"

2) МФО банку

331832

3) поточний рахунок

260043821101

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя ПРУ ПАТ Банк "Фiнанси та Кредит"

5) МФО банку

331832

6) поточний рахунок

260043821101

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дупак Микола Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 034081, 13.01.2000, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

4) рік народження**

1947

5) освіта**

Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.04.2013, 03.04.2018

9) опис

Посадова особа переобрана рішенням засідання Наглядової ради (протокол № 03)  вiд 03.04.2013р. термiном на п'ять рокiв. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тiмченко Марiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 925117, 10.06.1999, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Середня, Полтавський торгово-економiчний технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заст. головного бухгалтера ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", головний бухгалтер ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД".

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.1995,

9) опис

Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кислий Петро Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 763545, 30.09.2008, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

4) рік народження**

1941

5) освіта**

Середня-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада- начальник виробничого вiддiлу ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД". Зараз -пенсiонер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013, 16.04.2016

9) опис

Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв  вiд  16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дупак Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 010843, 14.06.1995, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Київський унiверситет туризму, економiки i права

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

вiйськова служба

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013, 16.04.2016

9) опис

Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв  вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудь Дмитро Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО, 352871, 01.03.2002, Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища, Полтавський технiчний унiверситет iм.Кондратюка

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер з пiдготовки виробництва ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013, 16.04.2016

9) опис

Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв  вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литвиненко Василь Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 610164, 23.04.1998, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Середня технiчна, Полтавський  будiвельний технiкум транспортного будiвництва

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник дiльницi № 2 НОiМК

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013, 16.04.2016

9) опис

Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв  вiд  16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шапка Андрiй Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН, 846995, 30.12.1998, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Середня спецiальна, ГПТУ № 4 м.Полтава

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електрозварювальник ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013, 16.04.2016

9) опис

Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв  вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шлапко Сергiй Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ, 143427, 02.03.1999, МВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища, Харкiвський державний полiтехнiчний унiверситет

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер-конструктор ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", зараз- начальник КТВ ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2013, 16.04.2016

9) опис

Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв  вiд  16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Дупак Микола Васильович

КО, 034081, 13.01.2000, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

185986977

68,884066

185986977

0

0

0

Головний бухгалтер

Тiмченко Марiя Василiвна

КН, 925117, 10.06.1999, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кислий Петро Федорович

КО, 763545, 30.09.2008, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

1853800

0,686593

1853800

0

0

0

Член наглядової ради

Дупак Сергiй Миколайович

КН, 010843, 14.06.1995, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Рудь Дмитро Олексiйович

КО, 352871, 01.03.2002, Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

0

0,000000

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Литвиненко Василь Iванович

КН, 610164, 23.04.1998, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

1348445

0,499424

1348445

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Шапка Андрiй iванович

КН, 846995, 30.12.1998, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

1075684

0,398401

1075684

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Шлапко Сергiй Олегович

ММ, 143427, 02.03.1999, МВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

2191530

0,811678

2191530

0

0

0

Усього

192456436

71,280161

192456436

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПОМВОАБ "ПОЛТАВОБЛАГРОБУД"

03089348

Україна, 36024, Полтавська, ., мiсто Полтава, вул.ШЕВЧЕНКА, будинок 52

27000000

10,000000

27000000

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Дупак Микола Васильович

КО, 034081, 13.01.2000, Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

185986977

68,884066

185986977

0

0

0

Усього

212986977

78,884066

212986977

0

0

0

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

16.04.2013

Кворум зборів **

91,100000

Опис

Порядок денний :
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов трудових договорів з членами Ревізійної комісії та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозицій до переліку питань до порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті та ухвалені.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.06.2010

326/1/10

ДКЦПФР

UA4000069587

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,01

270000000

2700000,00

100,000000

Опис

Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. В звiтному перiодi додаткових емiсiй товариство не здiйснювало.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 

                     


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

1888

1840

0

0

1888

1840

будівлі та споруди

386

451

0

0

386

451

машини та обладнання

1345

1225

0

0

1345

1225

транспортні засоби

107

133

0

0

107

133

інші

50

31

0

0

50

31

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1888

1840

0

0

1888

1840

Опис

За перевіряємий період надійшло машин та обладнання на суму 30 тис. грн., МНМА на суму 70 тис. грн. Вибуло протягом року основних засобів за первісною вартістю 62 тис. грн. та сумою зносу 62 тис. грн. Нараховано амортизації за рік в сумі 441 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 1840 тис. грн.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

5118

5395

Статутний капітал (тис. грн.)

2700

2700

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

2700

2700

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2418 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2418 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

       

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

59,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

1261,00

X

X

Усього зобов'язань

X

1320,00

X

X

Опис

На кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання відсутні. Поточні зобов'язання становлять 1320 тис. грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

 

 

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ОПП 2

293 шт.

3457,40

23,250000

293 шт.

3457,40

23,250000

2

ОПП 3 в/з

31 шт.

720,50

4,850000

31 шт.

720,50

4,850000

3

ОПП 3 н/з

148 шт.

3256,00

21,190000

148 шт.

3256,00

21,190000

4

Насос ШНК

10 шт.

86,50

0,580000

10 шт.

86,50

0,580000

5

Насосна установка ШНК

42шт.

775,20

5,210000

42 шт.

775,20

5,210000

6

Насос НШМ

16 шт.

120,10

0,800000

16 шт.

120,10

0,800000

7

Металоконструкцiї

41 тон

415,00

2,790000

41 тон

415,00

2,790000

8

Металевi вироби

46 тон

695,00

6,760000

46 тон

695,00

6,760000

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Прямi матерiальнi

60,100000

2

Адмiнiстративнi

17,700000

3

Витрати на збут

0,100000

4

Загально-виробничi

21,900000

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

04.03.2013

04.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

16.04.2013

17.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 

       


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23561178

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36003, м.Полтава, вул.Жовтнева, 41а, к.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 1991 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в  д/в

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

Умовно-позитивна

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

     

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

4

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

 

Положення про наглядову раду 

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

     

 

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Емітент не є фінансовою установою, тому інформація не розкривається.

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/в

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/в

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/в

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/в

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/в

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/в

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

д/в

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/в

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/в

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/в

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/в

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/в

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/в

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 


 

коди

Дата (рік, місяць, число)

14

01

01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05423432

Територія

 

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників (1)

 

 

135

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

36007, ., м.Полтава, вул.Ковпака, 21

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс

 

На 31.12.2013

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

1

10

 

первісна вартість

1001

13

25

 

накопичена амортизація

1002

12

15

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

11

13

 

Основні засоби

1010

1888

1840

 

первісна вартість

1011

8294

8625

 

знос

1012

6406

6785

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

27

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

98

98

 

Гудвіл

1050

 

 

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

 

 

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

2025

1961

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

2603

2808

 

- виробничі запаси

1101

632

351

 

- незавершене виробництво

1102

1912

2410

 

- готова продукція

1103

59

47

 

- товари

1104

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Депозити перестрахування

1115

 

 

 

Векселі одержані

1120

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

978

1126

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

101

140

 

з бюджетом

1135

 

92

 

- у тому числі з податку на прибуток

1136

 

72

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

38

10

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

572

163

 

- готівка

1166

 

 

 

- рахунки в банках

1167

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

 

 

 

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

 

 

 

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

 

 

 

- в резервах незароблених премій

1183

 

 

 

- в інших страхових резервах

1184

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

145

138

 

Усього за розділом II

1195

4437

4477

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

6462

6438

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2700

2700

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

 

Додатковий капітал

1410

1145

1145

 

- емісійний дохід

1411

 

 

 

- накопичені курсові різниці

1412

 

 

 

Резервний капітал

1415

405

405

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1145

868

 

Неоплачений капітал

1425

 

 

 

Вилучений капітал

1430

 

 

 

Інші резерви

1435

 

 

 

Усього за розділом I

1495

5395

5118

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

 

Пенсійні зобов'язання

1505

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

- благодійна допомога

1526

 

 

 

Страхові резерви

1530

 

 

 

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

 

 

 

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

 

 

 

- резерв незароблених премій

1533

 

 

 

- інші страхові резерви

1534

 

 

 

Інвестиційні контракти

1535

 

 

 

Призовий фонд

1540

 

 

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

 

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Векселі видані

1605

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

27

406

 

розрахунками з бюджетом

1620

176

59

 

- у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

141

133

 

розрахунками з оплати праці

1630

282