м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

993

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 05423432

Повідомляє про скликання 21 квітня 2015 року річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться об 11 годині за адресою: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21 у слюсарно-механічному цеху заводу.

Дата формування реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (дата обліку): 15 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності , тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2014 р.

Попередній

2013 р.

Усього активів

5 555

6 560

Основні засоби

1 758

2 083

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2 153

2 808

Сумарна дебіторська заборгованість

1 249

1 506

Грошові кошти та їх еквіваленти

395

163

Нерозподілений прибуток

1 085

2 240

Власний капітал

4 085

5 240

Статутний капітал

2 700

2 700

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1 470

1 320

Чистий прибуток (збиток)

(1 155)

(277)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 700 000

2 700 000

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

135

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись, починаючи з 22.03.2015 р. до 21.04.2015 р. в робочі дні з 9-00 до 16-00 год, а в день проведення Загальних зборів акціонерів з 9-00 до 10-00 у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника.

Телефон для довідок  (0532) 669-917, Директор ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18 березня 2015 року № 52 в офіційному друкованому органі: Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".