м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

995

ПРОТОКОЛ № 1

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

 

Дата проведення загальних зборів:

21 квітня 2015 року

 

Лічильна комісія у складі: Голови комісії – Тімченко Марії Василівни, членів комісії: Осіненко Маргарити Миколаївни та Пилипенко Володимира Афанасійовича підвела підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що відбулося 21 квітня 2015 року, та констатує наступне:

1. Загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті рішення з наступних питань:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів.

2. По питанням порядку денного були прийняті наступні рішення та отримані наступні результати голосування:

 

Питання порядку денного

 

Порядок голосування

 

РІШЕННЯ

Результат  голосування

 

«ЗА»

 

«ПРОТИ»

 

«УТРИ-

МАВСЯ»

1

2

3

4

5

6

1

відкритим голосуванням

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кислого Петра Федоровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Крат Валерію Вікторівну

 

209124849 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0%

присутніх на зборах

2

відкритим голосуванням

Для підрахунку голосів Акціонерів під час голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у складі: голова Лічильної комісії – Тімченко Марія Василівна, члени Лічильної комісії – Осіненко Маргарита Миколаївна, Пилипенко Володимир Афанасійович.

У відповідності до законодавства встановити наступний порядок голосування на Зборах: по усім питанням порядку денного - відкритим голосуванням шляхом підняття Посвідчення учасника Загальних зборів акціонерів, яке Акціонер отримав при реєстрації на Збори

209124849 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0%

присутніх на зборах

3

відкритим голосуванням

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, роботу виконавчого органу Товариства у 2014 році визнати задовільною та визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік наступні:

1.Вдосконалення  менеджментової та маркетингової служби для розширення економічних зв’язків, збереження конкурентноспроможних позицій на ринку збуту та беззбитковість виробництва.

2.Збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, зменшення дебіторської заборгованості, збільшення прибутку.

3.Підвищення якості виготовляємої продукції.

4.Створення та збереження для працівників належних, безпечних умов праці, підвищення заробітної плати.

5.Формування стабільної цінової політики.

6.Своєчасна виплата заробітної плати, сплата податків, платежів у бюджет та позабюджетні фонди.

7.Вдосконалення планування виготовляємої продукції.

 

209124849 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0%

присутніх на зборах

4

відкритим голосуванням

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною.

209124849 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0%

присутніх на зборах

5

відкритим голосуванням

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році вважати задовільною.

209124849 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0%

присутніх на зборах

6

відкритим голосуванням

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

209124849 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0%

присутніх на зборах

7

відкритим голосуванням

Збиток в розмірі 1155,0 тис.грн. покрити за рахунок прибутку у минулих роках та формування резервного капіталу не проводити у зв`язку із отриманням збитків.

209124849 голосів, що складає  100% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0% присутніх на зборах

0  голосів, що складає  0%

присутніх на зборах

8

відкритим голосуванням

Схвалити можливі значні договори (правочини) на придбання та продаж товарів, робіт, послуг чи отримання кредитів які будуть укладатись Товариством у ході поточної господарської діяльності на протязі до наступних Загальних зборів акціонерів, які становитимуть більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності і гранична вартість яких дорівнюватиме вартості активів Товариства.

209124849

голосів, що складає  78,4% від загальної кількості голосів Акціонерів

0  голосів, що скла дає  0% від

загальної кількості голосів Акціонерів

0  голосів, що скла дає  0% від загальної кількості голосів Акціонерів

 

Голова Лічильної комісії 

М. В. Тімченко

 

Члени лічильної комісії

М.М.Осіненко

 

 

 

В. А. Пилипенко

 

tr>

 

В. А. Пилипенко