м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

997

                                                                                             Додаток 38

                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Дупак М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

30.03.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Експериментально-механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма емітента

 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05423432

4. Місцезнаходження емітента

36007 Полтавська область д/н Полтава Ковпака, буд. 21

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0532661608 0532661608

6. Електронна поштова адреса емітента

pmz0@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.03.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цінні папери України № 60 (4348) 

 

04.04.2016 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.poltavaemz.com.ua

в мережі Інтернет

01.04.2016 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 Серія А00 № 791775

3. Дата проведення державної реєстрації

 26.05.1993

4. Територія (область)

 Полтавська область

5. Статутний капітал (грн.)

 2700000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

121

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.22

 ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ

 25.11

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ

 25.21

 ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління не надається оскільки емітент - акціонерне товариство

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

2) МФО банку

 351005

3) Поточний рахунок

 26007548814200

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

 331401

6) Поточний рахунок

 26003054624735

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів інфраструктури                                                                                                                                                                       

030608             

29.02.2012

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У МІСТІ КИЄВІ                                                                                                                                                                                         

28.02.2015                                                                                         

Опис

Ліцензія розповсюджується на перелік робіт, пов'язаних із будівельними та монтажними роботами, а саме: зведення металевих конструкцій, монтаж інженерних споруд, монтаж технологічного устаткування

Виконання робіт підвищеної небезбеки                                                                                                                                                                                                                         

128.14.53          

19.03.2014

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛАДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ                                                                                                                                              

19.03.2019                                                                                         

Опис

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, реконструкції машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; зварювальні, газополум'яні роботи

 

 

15. Інформація про рейтингове агенство

 

 

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) 

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дупак Микола Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 034081 13.01.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

4) рік народження**

1947

5) освіта**

Вища, Запорізький машинобудівний завод

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПРАТ "Експериментально-механічний завод"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.04.2013 5 років

9) опис    Посадова особа переобрана рішенням засідання Наглядової ради (протокол № 03) вiд 03.04.2013р. термiном на п'ять рокiв. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тімченко Марія Василівіна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 925117 10.06.1999 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Середня, Полтавський торгово-економiчний технiкум

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заст. головного бухгалтера ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", головний бухгалтер ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.07.1995 безстроково

9) опис    Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кислий Петро Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 763545 30.09.2008 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй області

4) рік народження**

1941

5) освіта**

Середня-технiчна, Полтавський електротехнiчний технiкум

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник виробничого вiддiлу ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД". Головний радник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.04.2013 3 роки

9) опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дупак Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 010843 14.06.1995 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Київський унiверситет туризму, економiки i права

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

вiйськова служба

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.04.2013 3 роки

9) опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудь Дмитро Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 352871 01.03.2002 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища, Полтавський технiчний унiверситет iм.Кондратюка

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер з пiдготовки виробництва ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.04.2013 3 роки

9) опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литвиненко Василь Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 610164 23.04.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Середня технiчна, Полтавський будiвельний технiкум транспортного будiвництва

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник слюсарно-механічного цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.04.2013 3 роки

9) опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шапка Андрiй Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 846995 30.12.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Середня спецiальна, ГПТУ № 4 м.Полтава

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Електрозварник ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.04.2013 3 роки

9) опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шлапко Сергiй Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 143427 02.03.1999 МВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища, Харкiвський державний полiтехнiчний унiверситет

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер-конструктор ЗАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", на теперішній час - начальник КТВ ПРАТ "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.04.2013 3 роки

9) опис    Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв вiд 16.04.2013р. термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. Виплачених винагород за звiтний перiод, в тому числi в натуральнiй формi, не надавалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Дупак Микола Васильович

КО 034081 13.01.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

185986977

68.88406555556

185986977

0

0

0

Головний бухгалтер

Тімченко Марія Василівна

КН 925117 10.06.1999 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Кислий Петро Федорович

КО 763545 30.09.2008 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

1853800

0.68659259259

1853800

0

0

0

Член наглядової ради

Дупак Сергій Миколайович

КН 010843 14.06.1995 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Рудь Дмитро Олексійович

КО 352871 01.03.2002 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

0

0

0

0

0

0

Голова ревізійної комісії

Литвиненко Василь Іванович

КН 610164 23.04.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

1348445

0.49942407407

1348445

0

0

0

Член ревіцзійної комісії

Шапка Андрій Іванович

КН 846995 30.12.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

1075684

0.39840148148

1075684

0

0

0

Член ревізійної комісії

Шлапко Сергій Олегович

ММ 143427 02.03.1999 Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківський області

2191530

0.81167777778

2191530

0

0

0

Усього

192456436

71.28016148148

192456436

0

0

0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

ПОМВОАБ "ПОЛТАВОБЛАГРОБУД"

03089348

УКРАЇНА  36024 Полтавська область д/н Полтава Шевченка, буд. 52

27000000

10

27000000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Дупак Микола Васильович

КО 034081 13.01.2000 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

185986977

68.88406555556

185986977

0

0

0

Усього

212986977

78.884065555556

212986977

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2015

Кворум зборів

77.453647777778

Опис

1.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання лiчильної комiссiї та визначення порядку голосування на зборах.3.Звiт виконавчого оргнау Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.4.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк з урахуванням вимог, передбаченних законом.8.Про попереднє схвалення значних правочинiв.

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.06.2010

326/1/10

ДКЦПФР

 

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

270000000

2700000.00

100.000000000000

Опис

Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. В звiтному перiодi додаткових емiсiй товариство не здiйснювало.

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

1752.000

17773.000

0.000

0.000

1752.000

17773.000

- будівлі та споруди

457.000

10634.000

0.000

0.000

457.000

10634.000

- машини та обладнання

1131.000

6881.000

0.000

0.000

1131.000

6881.000

- транспортні засоби

150.000

131.000

0.000

0.000

150.000

131.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

14.000

127.000

0.000

0.000

14.000

127.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

1752.000

17773.000

0.000

0.000

1752.000

17773.000

 

Пояснення :   

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

19672

3890

Статутний капітал (тис.грн.)

2700

2700

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

2700

2700

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(19672.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2700.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

45.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

2099.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

2144.00

Х

Х

Опис

На кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. Поточнi зобов'язання становлять 1470 тис. грн.

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ОПП-2

66 шт.

         1402.00

8

66 шт.

         1402.00

8

2

ОПП-3

210 шт

         6448.00

36

210 шт.

         6448.00

36

3

Металоконструкції

121 т

         2557.60

14.14

121 т

         2557.60

14.14

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

 61.00

2

Амортизація

  3.00

3

Витрати на оплату праці

 15.00

4

Витрати на соціальні відрахування від заробітної плати

  6.00

5

Загально-виробничі нерозподілені витрати

 13.00

6

Інші

  2.00

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

21.04.2015

18.03.2015

Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                  

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток    

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)                       

 

X

Підняттям рук                                         

X

 

Інше

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

 

Додатковий випуск акцій  

 

 

Унесення змін до статуту

 

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше

 

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради                        

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави                         

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                     

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                      

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб     

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Ні

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

X

 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Виконавчий орган                      

X

 

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

X

 

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                      

 

X

Кредити банків                                        

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий:  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено:  

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

  

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

Територія  ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5310136400

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ

за КВЕД

28.22

Середня кількість працівників  121

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 36007 Полтавська область Полтава Ковпака, буд. 21, т.0532661608

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

6

7

первісна вартість

1001

27

32

накопичена амортизація

1002

21

25

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

26

Основні засоби

1010

1752

17773

первісна вартість

1011

8851

25225

знос

1012

7099

7452

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

1758

17806

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2153

1908

Виробничі запаси

1101

346

923

Незавершене виробництво

1102

1751

947

Готова продукція

1103

56

38

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

717

987

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

261

295

з бюджетом

1135

87

112

у тому числі з податку на прибуток

1136

87

87

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10

24

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

395

495

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

174

189

Усього за розділом II

1195

3797

4010

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

5555

21816


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

2700

2700

Капітал у дооцінках

1405

300

16880

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

405

405

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

485

-313

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

3890

19672

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

6

666

розрахунками з бюджетом

1620

168

45

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

108

83

розрахунками з оплати праці

1630

223

139

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

964

885

Поточні забезпечення

1660

195

325

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

1

1

Усього за розділом IІІ

1695

1665

2144

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

5555

21816

 

 

Примiтки: Примiтка 1. Фiнансова звiтнiсть. Фiнансова звiтнiсть складається з наступних форм: - Баланс; - Звiт про фiнансовi результати; - Звiт про рух грошових коштiв; - Звiт про власний капiтал; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2015р. до 31.12.2015р. Звiтнiсть складається у нацiональний валютi України - тис. грн.

 Примiтка 2. Показники фiнансової звiтностi за попереднiй перiод коригувалися у зв'зку з виправленням помилок попередніх періодів:

Показник Балансу            Відображено Відображено

                          в Звіті     в Звіті   Помилка     Причина помилки

                         за 2014р     за 2015р

                          на кінець  на початок

                           періоду      періоду

 

Поточні забезпечення

(ряд.1660)                  0            195      +195  Ненарахування у 2014 році витриат на зебезпе

                                                        чення витрат на виплату відпусток персоналу

Нерозподілений прибуток

(ряд.1420)                  680          485      -195

 

 

Примітка 3.

У складi нематерiальних активiв облiковується програмне забезпечення. Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалось протягом термiну корисного використання. Нарахована амортизацiя за рiк 7 тис.грн. Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2015 р. складає 25 тис. грн.Обмеження права власностi не вiдбувалось. У заставу нематерiальнi активи не оформлювались. Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась. Iншi змiни первiсної вартостi та зносу нематерiальних активiв вiдсутнi.

 

Примiтка 4. Незавершені капiтальні iнвестицiї на 31.12.2015 р. складають 26 тис.грн, у тому числі витрати на придбання основних засобів - 7 тис.грн., інших необоротних матеріальних активів - 19 тис.грн.

 

Примiтка 5. Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в балансi на 01.01.2015 за первiсною вартiстю, їх класифiкацiя проведена згiдно П(С)БО 7 "Основнi засоби". Протягом звітного періоду було здійснено дооцінку вартості основних засобів у відповідності до вимог п.16 П(С)БО 7, та відображено результати такої переоцінки у балансі та у звіті про фінансовий результат. Дооцінка призвела до збільшення показників сукупного доходу та власного капіталу підприємства.  Основнi засоби за залишковою вартiстю (тис.грн.):

                                              На початок року        На кiнець року

Будинки, споруди та передавальнi пристрої   457                     10634

машини та обладнання                      1131                        6881

транспортні засоби                          150                  131

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)             14                  127

Разом                                      1752                      17773

 

Витрати на ремонт основних засобiв, якi здiйснювались для пiдтримки об'єкту в робочому станi та отримання первiсно визначеної суми майбутньої економiчної вигоди, пiдприємство згiдно до п.15.4 П(С)БО 16 "Витрати" включало до складу витрат. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилось вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби" із застосуванням прямолiнiйного методу. По малоцiнним необоротним матерiальним активам на пiдприємствi на протязi року нараховувався знос: у розмiрi 100% (їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єкту). Сума нарахованої амортизацiї за 2015 р. склала 613 тис. грн. Введено в експлуатацiю основних засобiв у 2015 роцi 66 тис. грн., у тому числi: - машини та обладнання - 3 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 63 тис.грн.

 

Первiсна вартiсть основних фондiв, якi вибули у 2015роцi, склала 267 тис.грн., а сума зносу 260 тис.грн., у тому числi:

                                                Первісна вартість   Знос

Будинки, споруди та передавальнi пристрої            218          211

Малоцінні необоротні матеріальні активи               49           49

Разом                                                267           260

 

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року склав 30%. Повнiстю амортизованих основних засобiв на кінець року не має. Орендованих основних засобів не має. Оформлених у заставу основних засобiв не має. Вiдображення у бухгалтерському облiку придбання основних засобiв виконувалось згiдно наказу про облiкову полiтику та п. 5-13 П(С)БО №7 "Основнi засоби".

 

Примiтка 6. Запаси. Запаси у бухгалтерському облiку пiдприємства обчислюються згiдно прийнятої облiкової полiтики та положень П(С)БО №9 "Запаси": - запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi по первiснiй вартостi; - оцiнка вибуття сировини, матерiалiв, полуфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв та готової продукцiї здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства за методом ФІФО. Класифiкацiя запасiв станом на 31.12.2015 р.: - сировина та матерiали - 913 тис.грн.; - паливо - 10 тис.грн.; - незавершене виробництво - 947 тис.грн.; - готова продукцiя - 38 тис.грн. На комiсiю запаси не передавались. Обмеження прав власностi не вiдбувалось. Оформленi у заставу запаси вiдсутнi. Активи на вiдповiдальному зберiганнi станом на 31.12.2015р. вiдсутнi. Протягом 2015 р. уцiнка запасiв не проводилась. Нестачi та втрати вiд псування цiнностей вiдсутнi.

 

Примiтка 7. Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визначена активом одночасно з признанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг, оцiнена по первiснiй вартостi (п.6 П(С)БО №10), включена в пiдсумок балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю та склала 987 тис.грн. При цьому нараховано резерву сумнінвних боргів на 31.12.2015 року - 177 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, у тому числi за строками непогашення: - до 12 мiсяцiв - 680 тис.грн.; - вiд 18 до 36 мiсяцiв - 307 тис.грн.

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi 130 тис. грн. Заборгованiсть з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2015 р. вiдсутня. Стаття "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами" (рядок 1130) у сумi 295 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 112 тис.грн., у тому числi: - по податку на прибуток - 87 тис.грн.

 

 

Примiтка 8. Грошовi кошти. Залишок грошових коштiв пiдприємства на кiнець звiтного року складав 495 тис.грн., у тому числi на рахунках в банку - 495 тис.грн., Залишки коштiв на рахунках пiдтвердженi виписками банкiв, а у касi - даними касової книжки.

 

Примiтка 9. Iншi оборотнi активи. У складi статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображенi розрахунки з податкових зобов'язань в сумi 147 тис.грн., та податкового кредиту в сумi 42 тис.грн.

 

Примiтка 10. Зареєстрований (пайовий) капiтал. Розмiр статутного капiталу товариства зареєстровано у засновницьких документах i складає 2700000 грн. та розподiлено на 270 000 000  простих iменних акцiй вартiстю 0,01 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 326/1/10 (дата реєстрацiї випуску 03.06.2010 р.)

 

Примiтка 11. Капiтал у дооцiнках В складi статтi "Капiтал у дооцiнках" вiдображена сума дооцiнки основних засобiв проведена у 2015 році - 16 880 тис.грн.

 

Примiтка 12. Резервний капiтал. У складi статтi вiдображено резервний капiтал, сформований у вiдповiдностi до статутних документiв.

 

Примiтка 13. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Чистий збиток пiдприємства за 2015 рiк склав 798 тис.грн. Протягом 2015 р. сальдо скоригованого нерозподіленого прибутку 485 тис.грн було зменшено на суму збитків  (798 тис.грн.) Станом на 31.12.2015 р. непокритий збиток підприємства складає 313 тис.грн.

 

Примiтка 14. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Згiдно до п.5 П(С)БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 пiдприємством визначенi зобов'язання, якщо: - iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення; - їх оцiнка має бути достовiрно визначена. Поточнi зобов'язання вiдображенi у балансi за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає на кiнець року 666 тис. грн.

Примiтка 15. Поточнi зобов'язання за розрахунками. До складу поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом входять:

- земельний податок - 12 тис.грн.;

- податок з доходiв фiзичних осiб - 28 тис.грн.;

- екологiчний податок - 2 тис.грн.;

- військовий збір - 3 тис. грн.

 До складу поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування входить заборгованiсть за єдиним соцiальним внеском у сумi 83 тис.грн. Заборгованiсть з оплати працi на кiнець звiтного перiоду склала 139 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв на кiнець звiтного року склали 885 тис.грн.

Результати аналiзу визнання, облiку та оцiнки зобов'язань у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi свiдчать про те, що пiдприємством виконуються вимоги по цим питанням, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання".

 

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тімченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

18161

13234

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(15900)

(11881)

Валовий:  

     прибуток 

2090

2261

1353

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

262

3144

Адміністративні витрати 

2130

(2559)

(2318)

Витрати на збут

2150

(112)

(96)

Інші операційні витрати 

2180

(697)

(3270)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

--

     збиток  

2195

(845)

(1187)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

47

146

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(114)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(798)

(1155)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(798)

(1155)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

16580

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

16580

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

16580

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

15782

-1155

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

12533

8219

Витрати на оплату праці

2505

4501

4021

Відрахування на соціальні заходи

2510

1522

1479

Амортизація

2515

617

421

Інші операційні витрати

2520

530

233

Разом

2550

19703

14373

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

270000000

270000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

27000000

270000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

(  0.00295560)

(  0.00427780)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

(  0.02955560)

(  0.00427780)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Примiтка 1. Реалiзацiя Пiдприємство визначає доходи як збiльшення економiчних вигод у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, якi приводять до росту власного капiталу. Доходи пiдприємства вiдображаються в облiку у вiдповiдностi до П(С)БО №15 "Дохiд". Для визначення обсягу реалiзацiї пiдприємством використовується метод нарахування. Основним джерелом одержання прибуткiв пiдприємства є доход з реалiзацiї металовиробiв. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 18 161 тис. грн.

 

Примiтка 2. Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 ф.2) У складi доходiв вiд iншої операцiйної дiяльностi вiдображено:

- доход вiд реалiзацiї запасiв, товарiв та iнших оборотних активiв - 92 тис.грн.,

- доход від операційної оренди активів - 16 тис. грн.,

- дохiд вiд курсової рiзницi - 132 тис.грн.,

- дохід від списання кредиторської заборгованості - 20 тис.грн.,

- інші операційні доходи - 2 тис.грн.

 

Примiтка 3. У складi iнших доходiв пiдприємства (рядок 2240ф.2) вiдображенi: - дохiд вiд реалізації необоротних активів  -  47 тис.грн.

 

Примiтка 4. Витрати пiдприємства. Витратами звiтного перiоду товариства визначаються зменшення активiв чи збiльшення зобов'язань, що тягне за собою зменшення власного капiталу пiдприємства за умовою, що цi витрати мають бути достовiрно оцiненi. Також витрати визначаються витратами звiтного перiоду одночасно з признанням доходу для отримання якого вони здiйсненi. Вартiсть готової продукцiї на пiдприємствi у бухгалтерському облiку визначалась по фактичнiй виробничiй собiвартостi згiдно з П(С)БУ №16 "Витрати".

 

Примiтка 5. Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180) Стаття "Iншi операцiйнi витрати" складається з:

- реалiзацiя iнших оборотних активiв - 92 тис.грн., - штрафи, пенi, неустойки - 3 тис.грн., - збитки від реалізації іноземної валюти - 31 тис.грн., - сумнiвна та безнадiйна заборгованiсть - 386 тис.грн., - iншi витрати операцiйної дiяльностi - 185 тис.грн. Усього: 697 тис. грн.

 

Примiтка 6. Фiнансовий результат Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за 2015 р. це збитки в  сумi 798 тис.грн., за 2014 рiк - 1155 тис.грн.

 

Примітка 7. У рядку 2400 розділу II Звіту про фінансовий результат відображено результати дооцінки основних засобів які було здійснено підприємством у відповідності до вимог п.16 П(С)БО 7 "Основні засоби" - 16580 тис. грн. За результатами такої дооцінки сукупний дохід підприємства за 2015 рік склав 15782 тис.грн.

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тімченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

16637

13512

Повернення податків і зборів

3005

36

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

4

119

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

737

854

Інші надходження

3095

68

3012

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(10704)

(7631)

Праці

3105

(3397)

(3353)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1660)

(1664)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(1186)

(994)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(--)

(14)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(433)

(268)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(753)

(712)

Витрачання на оплату авансів

3135

(246)

(217)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(72)

(110)

Інші витрачання

3190

(47)

(3033)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

170

495

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(4)

(220)

необоротних активів

3260

(76)

(41)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-80

-261

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

19

2

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

9

4

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

10

-2

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

100

232

Залишок коштів на початок року

3405

395

163

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

495

395

 

 

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тiмченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод"

за ЄДРПОУ

05423432

 

Звіт про власний капітал

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2700

300

--

405

680

--

--

4085

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

-195

--

--

-195

Скоригований залишок на початок року

4095

2700

300

--

405

485

--

--

3890

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-798

--

--

-798

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

16580

--

--

--

--

--

16580

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

--

16580

--

--

--

--

--

16580

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

16580

--

--

-798

--

--

15782

Залишок на кінець року

4300

2700

16880

--

405

-313

--

--

19672

 

 

 

 

Директор

________________

Дупак М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тiмченко М.В.

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32996030

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3422

24.06.2004

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

214

П

000214

12.03.2013

27.03.2019

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рік

Думка аудитора

Умовно-позитивна