м. ПОЛТАВА вул.КОВПАКА, 21 /0532/ 661608

999

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Код ЄДРПОУ 05423432

Повідомляє про скликання 19 квітня 2016 року річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться об 11 годині за адресою: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21 у слюсарно-складальному цеху заводу.

Дата формування реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (дата обліку): 13 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії та визначення порядку голосування на зборах.

3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов трудових договорів з членами Ревізійної комісії та обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності , тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2015 р.

Попередній

2014 р.

Усього активів

21 816

5 555

Основні засоби

17 806

1 758

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1 908

2 153

Сумарна дебіторська заборгованість

1 607

1 249

Грошові кошти та їх еквіваленти

495

395

Нерозподілений прибуток

-313

485

Власний капітал

19 672

3 890

Статутний капітал

2 700

2 700

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2 144

1 665

Чистий прибуток (збиток)

(798)

(1 155)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 700 000

2 700 000

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

109

121

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись, починаючи з 20.03.2016 р. до 19.04.2016 р. в робочі дні з 9-00 до 16-00 год, а в день проведення Загальних зборів акціонерів з 9-00 до 10-00 у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства: 36007, м. Полтава, вул. Ковпака, 21. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника.

Телефон для довідок  (0532) 669-917, Директор ПРАТ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15 березня 2016 року № 50 в офіційному друкованому органі: Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".